Wstecz Powrot Dalej

I n s t r u k c j e . . .

K a l k u l a t o r   O p o r ó w   P r z e p ł y w u
w e r s j a   W i n d o w s   9 5
Program Kalkulator Oporów Przepływu służy do obliczania oporów przepływu pojedynczych odcinków rurociągu.Obliczenia za pomocą programu są wyjątkowo łatwe i polegają jedynie na pobieraniu elementów z baz i dodawaniu do listy elementów tworzących rurociąg. W wersji demonstracyjnej ograniczono możliwość dołączenia do listy dwóch pierwszych elementów z bazy.

Skopiuj wersję demo Kalkulatora Oporów Przepływu
pliki instalacyjne spakowane w formacie ZIP o rozmiarze 2.2 MB (2.281kB)


  Program KOP jest modułem obliczającym opory przepływu w pojedynczych rurociągach. Program pracuje w oparciu o bazy danych elementów rurociągowych. Wersja 1.0 programu jest wyposażona w bazę elementów "STANDARD" i "GAMRAT".

1. Wymagania sprzętowe
  Program do pracy wymaga systemu operacyjnego Windows 95 lub Windows NT.

2. Instalacja programu
  Program umieszczony jest na dysku CD w katalogu KOP. Instalacja programu polega na uruchomieniu z dysku CD z podkatalogu KOP programu instalacyjnego SetUp.EXE. Program ten utworzy w komputerze na dysku C: katalog TBS\KOPpro w którym będzie zainstalowany program KOP oraz baza "STANDARD" i "GAMRAT". Ponadto zostanie zainstalowany moduł obsługi baz danych BDE.
  W czasie instalacji domyślna ścieżka programu C:\ TBS\KOPpro może być zmieniona. Program instalacyjny umieści program KOP na liście menu START komputera dokona odpowiednich wpisów do rejestru komputera.


3. Wyinstalowanie programu
  Program powinien być wyinstalowany za pomocą programu narzędziowego Dodaj/Usuń który znajduje się w MENU START/USTAWIENIA/PANEL STAROWANIA.

4. Opis programu
  Po uruchomieniu programu na ekranie pojawi się plansza tytułowa. W tym czasie program przygotuje bazy danych do pracy. Zakończenie przygotowań sygnalizowane jest pojawieniem się w tle głównego formularza programu i uaktywnieniem się przycisku OK. na planszy tytułowej.
  Formularz główny programu podzielony jest na cztery części.
 - PARAMETRY CIECZY w którym podana jest nazwa cieczy i jej parametry. Obecnie w wersji 1.0 programu dostępna jest tylko jedna ciecz, WODA.
 - ELEMENTY w którym pokazana jest zawartość dostępnych baz danych. Z lewej strony, w oknie DRZEWO, prezentowana jest struktura zasobów baz danych oraz formuł obliczeniowych, z prawej strony, w oknie LISTA, widoczna jest lista elementów lub formuł.
 - OPORY w którym pokazywana jest aktualna lista obliczonych oporów przepływu. Na dole tej listy podawany jest całkowity opór rurociągu.
 - CHARAKTERYSTYKA OPORÓW w którym pokazywany jest przebieg charakterystyki oporów.


5. Obsługa programu
KROK I
W części PARAMETRY CIECZY należy wprowadzić przepływ obliczeniowy w rurociągu.
KROK II
W części ELEMENTY w oknie DRZEWO (z lewej strony) wybierz za pomocą myszki bazę i grupę odpowiednich elementów rurociągowych lun listę formuł obliczeniowych.
KROK III
W oknie LISTA wybierz z listy odpowiedni element lub formułę.
Można także przeciągać elementy na pole OPORY.
KROK IV
Element po podaniu odpowiednich parametrów i zaakceptowaniu jest obliczany i dodawany do list oporów. Prawy przycisk myszy pozwala edytować i usuwać elementy z listy.
KRORK V
Podwójne kliknięcie na charakterystyce oporów pozwala na powiększenie okna i przeglądanie krzywej oporów.


skowronski.com.pl
21.11.1999